Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

 

Zeelandia – společnost provozující platformu Bapacho

Bapacho je iniciativou „Koninklijke Zeelandia Groep B.V.“ (Zeelandia), registrované u nizozemské obchodní komory pod číslem 22043788. Cílem iniciativy Bapacho společnosti Zeelandia je nabídnout platformu pro objednávky a transakce místním provozovatelům obchodů v celé Evropě a spotřebitelům. Platforma Bapacho nabízí zákazníkům možnost objednat si produkty online v jejich místních pekárnách, cukrárnách a prodejnách s čokoládou. 

Platformu provozuje společnost Zeelandia, ale jakákoli smlouva je uzavřena přímo mezi majitelem obchodu, který je nazýván jako obchodník, a zákazníkem, a proto společnost Zeelandia není účastníkem smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem. Za kvalitu produktů a za doručení a vyzvednutí výrobků jsou odpovědní obchodníci. Zeelandia nezodpovídá za žádné problémy, které mohou vyplynout z jakékoli smlouvy mezi obchodníkem a spotřebitelem uzavřené prostřednictvím platformy. Aby vám jako uživateli platformy Bapacho bylo vše jasné, používáme název Bapacho v těchto všeobecných obchodních podmínkách místo názvu Zeelandia, ale Zeelandia je společností, která platformu Bapacho provozuje. 

Před použitím platformy si tyto podmínky pečlivě přečtěte.

 

Poštovní adresa:

PO Box 9

4300 AA Zierikzee

Nizozemsko

Číslo registrace u obchodní komory: 22043788

DIČ: NL801025977B19
 

Kontaktní adresa:

Fonteine 2

4301 AG Zierikzee

Nizozemsko
 

Kontakt:
Tel.: ( 31) 111 419000
E-mail: consumer.bapacho@zeelandia.com

Webová stránka: www.zeelandia.com

 

Článek 1 – Definice

 

V obchodních podmínkách budou mít dále uvedené termíny následující významy, ať už jsou v jednotném nebo množném čísle:

 

Smlouva: jakákoli smlouva mezi spotřebitelem a obchodníkem uzavřená prostřednictvím platformy.

 

Bapacho: Koninklijke Zeelandia Groep B.V., společnost provozující platformu Bapacho, jak je uvedeno v úvodu těchto podmínek.

 

Podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele. 

 

Spotřebitel: fyzická nebo právnická osoba, která zadává objednávku prostřednictvím platformy.
 

Obchodník: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty prostřednictvím platformy.
 

Nabídka: produkty nabízené obchodníky, které si mohou zákazníci prostřednictvím platformy objednat.

 

Objednávka: nabídka přijatá spotřebitelem prostřednictvím platformy.

 

Platforma: webové stránky a další digitální prostředky používané platformou Bapacho k elektronickému zpřístupnění nabídky obchodníků.

 

Článek 2 – Použitelnost

 

 1. Podmínky se vztahují na (i) používání platformy spotřebitelem a na služby, které Bapacho poskytuje v souvislosti s platformou, (ii) všechny nabídky obchodníků spotřebitelům a (iii) všechny smlouvy uzavírané mezi obchodníky a spotřebiteli v souvislosti s nimi.

 

Článek 3 – Úloha společnosti Bapacho

 

 1. Bapacho zveřejňuje nabídku na platformě jménem obchodníků na základě informací o nabídce poskytovaných obchodníky. Bapacho není stranou smlouvy mezi spotřebitelem a obchodníkem.
 2. Bapacho nekontroluje nabídky ani obsah obchodníků na platformě. Bapacho nemá kontrolu nad nabídkami a nezaručuje jejich existenci, kvalitu, bezpečnost nebo legálnost ani schopnost obchodníků nabízené produkty dodat. Bapacho proto nepřijímá žádnou odpovědnost ani záruku za nabídky ani za důsledky jejich přijetí a využití.
 3. Bapacho nemůže zaručit a nenese žádnou odpovědnost za nabídky, které nejsou v uspokojivé kvalitě nebo jinak nesplňují kvalitu, kterou zákazník očekává. Tímto zřeknutím se práv nejsou dotčena zákonná práva spotřebitele vůči obchodníkovi. 
 4. Bapacho nezaručuje, že platforma bude vždy k dispozici nebo že bude provoz nepřetržitý nebo bezporuchový. Bapacho je oprávněna kdykoli bez předchozího upozornění celou platformu nebo jakoukoli její část pozastavit, zrušit, ukončit nebo změnit. Pokud platforma z jakéhokoli důvodu není dispozici, a to na jakoukoli dobu, Bapacho za to nenese žádnou odpovědnost.

 

Článek 4 – Vytvoření účtu

 

 1. Spotřebitel si může na platformě vytvořit účet pro přihlášení k platformě a zadávání objednávek. Spotřebitel se také může přihlásit pomocí účtu na Facebooku.
 2. Spotřebitel bude přihlašovací údaje (včetně hesla) vždy zachovávat v tajnosti a není oprávněn své přihlašovací údaje sdílet. Spotřebitel odpovídá za veškeré činnosti a objednávky zadané prostřednictvím jeho účtu.
 3. Spotřebitel neprodleně oznámí společnosti Bapacho jakékoli narušení bezpečnosti svého účtu. V takovém případě je Bapacho oprávněna přijmout jakékoli opatření, které považuje za vhodné.
 4. Bapacho má právo kdykoli zneplatnit jakékoli heslo, ať už zvolené spotřebitelem nebo přidělené platformou Bapacho, pokud má Bapacho důvody se domnívat, že bylo prozrazeno, nebo pokud podle rozumného názoru společnosti Bapacho došlo k porušení kteréhokoli ustanovení podmínek. Bapacho je také oprávněna smazat nebo zablokovat jakýkoli účet.
 5. Společnost Bapacho je z bezpečnostních důvodů oprávněna požadovat potvrzení spotřebitele týkající se jeho účtu. Taková potvrzení mohou zahrnovat jakékoli potvrzení, které je Bapacho oprávněno zavést podle svého výhradního uvážení.
 6. Spotřebitel odpovídá za poskytování přesných, aktuálních a nezavádějících informací na svém účtu a aktualizuje informace na svém účtu, jakmile se změní.
 7. Spotřebitel odpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené nepřesností údajů na jeho účtu.

 

Článek 5 – Nabídka

 

 1. Společnost Bapacho nepřijímá žádnou odpovědnost za nabídky na platformě. Bapacho zveřejňuje nabídky na platformě pouze na základě informací poskytnutých obchodníky. Zjevné chyby v nabídce nezavazují obchodníka ani Bapacho.
 2. Obchodník má právo kdykoli odvolat nabídku a je rovněž bez udání důvodu oprávněn odmítnout objednávku zadanou zákazníkem. Obchodník je povinen informovat spotřebitele, pokud je objednávka odmítnuta, a spotřebiteli bude vrácena jeho platba, pokud již platbu za objednávku provedl.
   

Článek 6 – Uzavření smlouvy  

 

 1. Smlouva je uzavřena a účinná od okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku obchodníka a splní odpovídající podmínky pro nákup jednoho nebo více produktů prostřednictvím platformy. Zákazník přijme nabídku stisknutím tlačítka nákupu na platformě a zadá objednávku.
 2. Poté, co Bapacho přijme objednávku, zákazník obdrží potvrzení objednávky. Spotřebitel neprodleně informuje obchodníka, pokud potvrzení obsahuje nesprávné informace o objednávce.
   

Článek 7 – Ukončení nebo zrušení smlouvy 
 

 1. Všechny produkty na platformě jsou (budou) čerstvě vyráběny obchodníky a vzhledem k jejich povaze nemohou být vráceny, protože se mohou rychle kazit. Spotřebitel proto není oprávněn po zadání objednávky vypovědět, zrušit nebo jinak ukončit smlouvu ani využít práva na odstoupení od smlouvy.
 2. Zrušení objednávky spotřebitelem nebo využití práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě, že obchodník tuto možnost spotřebiteli výslovně poskytl a za podmínek stanovených obchodníkem, pokud existují, například jejich uvedením v nabídce.
 3. Obchodník je oprávněn objednávku zrušit, pokud nabídka již není k dispozici, pokud spotřebitel uvedl nesprávné kontaktní nebo dodací údaje nebo v případě zásahu vyšší moci.
 4. Poskytne-li spotřebitel nesprávné kontaktní informace, nezaplatí svou objednávku nebo není přítomen v místě dodání nebo vyzvednutí za účelem přijetí objednávky nebo jinak nesplní své povinnosti podle smlouvy, Bapacho a/nebo obchodníci budou oprávněni odmítnout jakékoli budoucí objednávky od tohoto spotřebitele.

 

Článek 8 – Dodání a vyzvednutí

 

 1. Za doručení objednávky odpovídá obchodník. Čas dodání odsouhlasený spotřebitelem se nepovažuje za závazný termín dodání pro obchodníka. Prodloužení dodacích lhůt nezaručuje spotřebiteli nárok na dodatečné nebo náhradní plnění.
 2. Dodací lhůty se prodlouží o dobu, po kterou je provádění dohody zpožděno z důvodu zásahu vyšší moci, a prodlouží se také o dobu, po kterou je spotřebitel v prodlení při plnění závazků, které jsou dohodnuty nebo které obchodník může přiměřeně očekávat, například platba objednávky.
 3. Obchodník je oprávněn prodloužit dodací lhůtu v případě, že spotřebitel po objednávce požaduje jakékoli změny a/nebo dodatky v souvislosti s objednávkou.
 4. V případě, že spotřebitel zvolil doručení objednávky, je povinen být přítomen v uvedeném okamžiku doručení na adrese, kterou uvedl při přijetí nabídky.
 5. Pokud spotřebitel zvolil vyzvednutí objednávky, je povinen být přítomen v uvedeném okamžiku na místě vyzvednutí, které obchodník uvedl.

 

Článek 9 – Ceny a platby 

 

 1. Ceny jsou zobrazeny v nabídkách a jsou určeny obchodníky. Celková cena je uvedena v okamžiku zadání objednávky a je splatná po uzavření smlouvy, jak je stanoveno v článku 6.
 2. Ceny za nabídky zobrazené na platformě jsou uvedeny včetně DPH.
 3. V okamžiku uzavření smlouvy, jak je stanoveno v článku 6, je spotřebitel povinen uhradit objednávku obchodníkovi. Spotřebitel může tuto platební povinnost splnit pomocí online platební metody prostřednictvím platformy nebo zaplatit obchodníkovi v okamžiku dodání nebo vyzvednutí. 
 4. Platby provedené na platformě zpracovává třetí strana jako zpracovatel plateb.
   

Článek 10 – Sankce

 

 1. V případě jakéhokoli porušení podmínek nebo porušení platných zákonů nebo předpisů ze strany spotřebitele je společnost Bapacho oprávněna přijmout jakákoli vhodná opatření, mimo jiné:
  1. pozastavení nebo ukončení přístupu k celé nebo části platformy u spotřebitele, který se dopustil přestupku nebo trestného činu, a u každého spotřebitele, který se na jakémkoli takovém porušení podílel;
  2. vymazání nebo zablokování účtu zúčastněného spotřebitele;
  3. zveřejnění jakéhokoli oznámení, které Bapacho považuje za užitečné;
  4. upozornění všech příslušných orgánů; a/nebo
  5. podniknutí právních kroků.

 

Článek 11 – Reklamační řád 

 

 1. Stížnosti na dodané produkty nebo stížnosti, které jinak souvisejí se smlouvou, by měly být směřovány na obchodníka, a nikoli na Bapacho. Bapacho není povinna reagovat na jakoukoli stížnost týkající se smlouvy, kterou jí spotřebitel předložil, protože není stranou smlouvy. Bapacho však může podle vlastního uvážení na žádost spotřebitele a/nebo obchodníka v případě stížnosti vystupovat jako prostředník.
 2. Pokud má spotřebitel stížnost na platformu, může se zákazník obrátit na Bapacho e-mailem, zasláním dopisu na poštovní adresu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na platformě. Cílem společnosti Bapacho je reagovat na jakoukoli stížnost do dvou týdnů od jejího obdržení.
 3. Je možné, aby spotřebitel stížnost zaregistroval prostřednictvím platformy ODR Evropské komise. Tato platforma je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/odr.

 

Článek 12 – Duševní vlastnictví

 

 1. Všechna práva týkající se duševního vlastnictví na platformě, včetně například softwaru, ochranné známky, jména, loga, designu, kódu, konceptu, postupů, za všech okolností patří a/nebo svědčí platformě Bapacho a/nebo jejím dodavatelům a/nebo subdodavatelům a za žádných okolností nepřejdou na spotřebitele.

 

Článek 13 – Zpracování osobních údajů

 

 1. Bapacho bude zpracovávat osobní údaje spotřebitele za účelem provozování platformy a poskytování souvisejících služeb spotřebiteli. Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Článek 14 – Různé 

 

 1. Podmínky se řídí nizozemským právem.
 2. Pokud kterýkoli příslušný orgán stanoví, že některé ustanovení podmínek je v jakémkoli rozsahu neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení v tomto rozsahu odděleno od zbývajících ustanovení, která budou i nadále platná v plném rozsahu povoleném zákonem.

 

V zájmu optimalizace vaší zkušenosti s Bapacho používáme cookies. Přečtěte i naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde najdete více informací